§1 WSTĘP

1.    Sklep internetowy blessus.com (zwany dalej: „Sklep”) administrowany jest przez MICHAŁ HEKMAT MANAGEMENT z siedzibą ul. Fryderyka Skarbka 8, 60­348 Poznań, NIP: 7792368215, e-mail: info@blessus.com, tel: +48 572 420 655  (zwany dalej: „Administrator”).
2.    Za pośrednictwem sieci internetowej Sklep umożliwia kupowanie towarów.
3.    Regulamin ten określa zasady korzystania ze Sklepu, rejestracji użytkowników i korzystania z kont użytkowników. Ponadto niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz warunki zawierania umów sprzedaży towarów.
4.    Regulamin jest ogólnodostępny dla każdego w dowolnym czasie poprzez kliknięcie linku „Regulamin” zamieszczonego na dole strony internetowej Sklepu.
5.    Informację dotyczące towarów dostępnych w sklepie (ceny, opisy itp.) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., są natomiast zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2 Warunki korzystania ze sklepu

1.    Administrator za pośrednictwem sieci Internet umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie.
2.    Korzystanie z usług świadczonych przez Sklep jest uzależnione od zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są korzystający ze ze sklepu (zwany dalej: „Klient”) oraz Administrator.
4.    Podane przez Klienta informację powinny być prawdziwe, w szczególności powinny umożliwiać Administratorowi prawidłową realizację zamówienia. Administrator może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli podane przez Klienta dane adresowane nie pozwalają na prawidłowe dostarczenie przesyłki.
5.    Administrator zarządza bazą danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na podstawie rejestracji Klienta lub składania zamówienia bez rejestracji. Administrator podejmuję wszelkie niezbędne środki w celu ochrony pozyskanych danych osobowych, w szczególności stosuje środki bezpieczeństwa uniemożliwiające pozyskanie danych przez podmioty nieuprawnione.
6.    Klient korzystający ze Sklepu obowiązany jest do:
- korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego działania;
- korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

§3 Umowa sprzedaży

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży, Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu. Klient może złożyć zamówienie dokonując rejestracji w Sklepie bądź bez rejestracji.
2.    Klient składający zamówienie obowiązany jest wypełnić formularz danych niezbędnych do wysyłki towaru i prawidłowego dostarczenia przedmiotu zakupu.
3.    Klient składa zamówienie poprzez wybranie konkretnego towaru, wraz z wybraniem dostępnej kolorystyki, rozmiaru i ilości sztuk oraz następnie dodanie go do koszyka.
4.    Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku zamawiam. Kliknięcie przycisku zamawiam oznacza  ofertę Klienta złożoną Administratorowi co do zawarcia Umowy sprzedaży zgodnej ze złożonym zamówieniem oraz niniejszym Regulaminem.
5.    Zamówienia mogą być składane w dowolnym czasie. Realizacja zamówienia następuje w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.
6.    Celem potwierdzeniem złożenia zamówienia Sklep przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia oraz informacje wymagane zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta.
7.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia w przypadku, gdy transakcja finansowa została odrzucona przez bramkę płatniczą (serwis przelewy24.pl) oraz w przypadku gdy płatność za zamówienie nie wpłynie na konto Sklepu w terminie 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
8.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim w zależności od wyboru Klienta.

§3 Dostawa i odbiór

1.    Termin realizacji zamówienia przez Sklep wynosi maksymalnie 30 dni (np. W przypadku wyczerpania danego towaru i konieczności uzupełnienia stanu magazynowego). Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane jak najszybciej.
2.    Termin realizacji zamówienia umieszczony w podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym okresem potrzebnym do przygotowania towarów do wysyłki.
3.    W przypadku, gdy termin realizacji zamówienia jest dłuższy od podanego w podsumowaniu, czas realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez pracownika.
4.    Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i ceny dostawy.
5.    Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Sklepu o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
6.    Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Sklepu o nadaniu do niego przesyłki kurierskiej z zamówionym towarem.
7.    Towary są dostarczane Klientowi pod podany przez niego w formularzu adres.
8.    Koszty dostawy ponosi Klient. Koszt dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 20 PLN. Koszt dostawy poza Rzeczpospolitą Polską, ale w granicach Unii Europejskiej wynosi 100 PLN.
9.    Dostawa odbywa się poprzez firmę spedycyjną DPD Polska sp. z o.o. i obejmuję teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych państw (lista państw dostępna tutaj).
10.    Towary wysyłane są razem z dowodem zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej i podaniu niezbędnych danych - faktura).
11.    Towar zostaje zapakowany przez Sklep w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu. Klient obowiązany jest zgłosić kurierowi i spisać wraz z nim protokół szkody w przypadku, gdy towar został uszkodzony w czasie transportu.


§4 Ceny za towary i metody płatności

1.    Cena danego towaru podawana jest na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio pod zdjęciem produktu oraz w jego opisie.
2.    Ceny towarów podawane są w złotych polskich lub w euro. Ceny zawierają podatek VAT.
3.    Za towary Klient płaci przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez serwis przelewy24.pl (bramka płatnicza).
4.    Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży towaru i ceny dostawy.

§ 5 Rękojmia za wady towarów i reklamacje

1.    Towary oferowane przez Sklep są produktami nowymi. Sklep dostarcza Klientowi towary pozbawione wad.
2.    Sklep ponosi odpowiedzialność prawną za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
3.    Odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem.
4.    Klient może składać reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie z zachowaniem terminów i warunków reklamacji przewidzianych prawem.
5.    Reklamację Klient składa poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu lub pisemnym opisem wady rzeczy na adres: BLESSUS MH Management, ul. Mokotowska 52A/27, 00-543 Warszawa.
6.    W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji Sklep zwróci się drogą telefoniczną lub e-mail do Klienta. Sklep ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia lub uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.

§ 6  Prawo Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy zaczyna się w chwili wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży.
3.    Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, jednak w celach dowodowych zaleca się złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
4.    W celu odstąpienia od umowy konsument obowiązany jest poinformować o tym Sklep (BLESSUS MH Management, ul. Mokotowska 52A/27, 00-543 Warszawa, info@blessus.com, +48 …). Konsument może w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub sporządzić samodzielnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5.    Konsument, który odstąpił od umowy zawartej ze Sklepem obowiązany jest odesłać towar będący przedmiotem tej umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania przez Sklep pisma konsumenta o odstąpieniu od umowy.
6.    W przypadku skutecznego wpłynięcia oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sklep niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu konsumentowi otrzymanych od niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na podany przez konsumenta numer rachunku bankowego.
7.    Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub do czasu otrzymania od konsumenta dowodu jego odesłania.
8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszt odesłania towaru do Sklepu).
9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


§ 7 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep

1.    Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
1.1    zawarcie umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
1.2    zakładanie kont Klientów w Sklepie.
1.3    przesyłanie informacji handlowej dotyczącej oferowanych towarów, po uprzedniej zgodzie Klienta.
2.    Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania świadczenia usług przez Sklep wskazanych w § 7 pkt.1 ppkt. 1.2 lub 1.3.
3.    Do korzystania z usług świadczonych przez Sklep wymagane są następujące warunki techniczne:
3.1. dostęp do sieci internetowej
3.2. posługiwanie się przeglądarką internetową (Internet Explorer, Chrome, FireFox, Safari).
3.3. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.
4.    Klient może składać reklamację dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu lub poprzez przesłanie reklamacji pocztą elektroniczną na adres info@blessus.com
5.    Reklamacja na usługi świadczone drogą elektroniczną powinna umożliwiać identyfikację usługobiorcy oraz opis zdarzenia będącego powodem reklamacji.
6.    Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
7.    Klient zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
8.    Sklep korzysta z plików cookies. Korzystanie z plików cookies Klienta uzależnione jest ustawień przeglądarki internetowej Klienta. Sklep posługuje się plikami cookies w celu umożliwienia późniejszej identyfikacji Klienta odwiedzającego stronę internetową Sklepu i ułatwienie Klientowi korzystanie ze Sklepu, a także w celu monitorowania odwiedzin Klientów na stronie Sklepu.
9.    Klient może w dowolnym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
10.    Sklep dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze świadczonych usług drogą elektroniczną było bezpieczne i nieuciążliwe.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.    Sklep przetwarza dane osobowe Klientów podane przy rejestracji konta w Sklepie oraz przy złożeniu zamówienia bez rejestracji.
2.    Sklep korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia i korzystania ze Sklepu.
3.    Za uprzednią zgodą Klienta Sklep może przetwarzać i korzystać z danych osobowych w celach marketingowych Sklepu.
4.    Klient ma prawo uzupełnić, sprostować, uaktualnić podane przez siebie dane osobowe. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do czasowego lub stałego wstrzymania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo do żądania ich usunięcia.
5.    Dane osobowe Klienta niezbędne do dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia Sklep powierza DPD Polska sp. z o.o. w celu zrealizowania przesyłki kurierskiej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.    Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Sklep. Klient ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta w Sklepie.
2.    Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Sklep jest prawo polskie.
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
4.    Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich dokonania.
5.    Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na podany adres e-mail.
6.    Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu znaki towarowe i nazwy firmowe podlegają ochronie na ogólnych zasadach wynikających z praw autorskich i praw pokrewnych.